PÆDAGOGIK

Pædagogik

Med Kivitsisa ønsker alle fem grønlandske kommuner at pege en ny retning for undervisningen i den grønlandske folkeskole. Overalt i uddannelsesverdenen tales der i de disse år om, at eleverne skal udvikle de såkaldte 21. århundredes kompetencer. Hermed menes,  at eleverne i skolen bliver gjort klar til at kunne løse hidtil ukendte problemer, samarbejde med andre og kommunikere gennem et væld af medier. Alt dette skal ske med en veludviklet kritisk sans og dannelse. Med iPads til alle og forbedret internet kommer der nye muligheder for at udvikle læreprocesser, hvor disse kompetencer kan opnåes. Det er dog vigtigt at understrege, at teknologi ikke løser noget i sig selv. iPads, internet, digitale læremidler osv. skaber ikke i sig selv mere læring. Det hele handler om, hvordan de nye redskaber bruges i undervisningen. Dertil er der brug for en veldefineret pædagogisk retning.

Med Kivitsisa vil vi bruge teknologien til at løfte læringen alle de steder, hvor det giver mening. iPads gør det ikke selv, men de er et redskab, som giver lærerne flere pædagogiske strenge at spille på. Den største og vigtigste del af Kivitsisa handler derfor om at hjælpe og inspirere lærerne til at udnytte disse muligheder på den bedst mulige måde. Dette skal alt sammen føre frem til læringsformer, hvor eleverne er aktive, undersøgende, eksperimenterende, kreative, producerende, skabende og formidlende. iPads definerer altså ikke, hvad der skal ske ude i klasserne – det hele afhænger fortsat af skolen og lærerne. I det nedenstående er der samlet nogle at de nye muligheder, som vi ønsker at fremme med indførelsen af Kivitsisa.

Nye undervisnings- og læringsformer

Kivitsisa bygger på, at der i skolen arbejdes mod en mere undersøgende og projektorienteret tilgang til læring. En tilgang, hvor eleverne i højere grad er med til at definere undervisningens indhold og – om muligt – også undervisningens form. Denne tilgang skal fremme motivationen, læringen og klæde eleverne på til arbejdsopgaver båret af samarbejde, innovation og skaberglæde. Læringsmiljøet skal hele vejen igennem være præget af elevernes kreative, digitale produktion. Alt sammen en tilgang, som ligger i forlængelse af tankerne bag skoleloven, Atuarfitsialak. 

Med Kivitsisa vil vi gøre op med den passive, forbrugende tilgang til teknologi, hvor eleverne sidder passivt foran skærmene. Med iPads i klassen kan der understøttes læringssituationer, hvor eleverne arbejder med reelle og virkelighedsnære problemstillinger og løsninger. Dette både på globalt og lokalt plan. Eleverne skal være aktive, undersøgende, eksperimenterende, kreative, producerende og skabende. På siden “Inspiration” kan der læses og ses eksempler på, hvordan denne læringstilgang kan se ud i praksis.

Et vindue mod verden

Vores skolesystem i Grønland er udfordret af en helt særlig geografi. Befolkningen – og dermed også folkeskolerne – er fordelt på en lang og svært fremkommelig kystlinie. Denne geografi er som skabt til digitale løsninger på skoleområdet. Løsninger, som med etableringen af det nye søkabel, nu gøres mulige. Med iPads til alle og et forbedret internet på skolerne, kan der skabes et vindue til resten af verden. På trods af vores yderlige geografiske udgangspunkt, kan eleverne placere sig selv midt i verden og virtuelt række ud i den.

Det giver muligheder for at eleverne åbner sig mod verden, lærer fremmedsprog og orienterer sig globalt. Også nationalt vil der blive nye muligheder for samarbejdsprojekter mellem skolerne, fjernundervisning og e-læring. Der findes allerede flere eksempler på, at de teknologiske muligheder udnyttes på denne måde. På siden “Inspiration” kan der læses et eksempel på, hvordan der i nogle af Qeqqata Kommunias bygder bliver fjernundervist i engelsk fra udlandet.

Det digitale i sig selv

Som det kan ses i det ovenstående, er hovedfokus i Kivitsisa ikke på det digitale og teknologien i sig selv. Fokus er primært rettet mod de måder, hvorpå det digitale kan hjælpe til nye og bedre læringsformer, til bedre samarbejde på alle planer og til at skabe nye muligheder for fjernundervisning og e-læring. Men i en verden, der bliver mere og mere digital,  må de digitale kompetencer i sig selv også i fokus.

Eleverne skal i dag også lære om det digitale i sig selv. Med de nye redskaber i Kivitsisa kan der nu arbejdes med kodning, teknologiforståelse og digital dannelse. Et andet mål med at bringe teknologien ind i skolen er dermed netop at lære eleverne at forholde sig til den måde, som teknologien er med til at påvirke os, og lære dem både at forstå og at agere fornuftigt og dannet i denne digitale verden. 

Samarbejde

Et nøgleord i Kivitsisa er samarbejde. Det går igen på alle niveauer. Eleverne skal samarbjde i projektorienterede forløb for at løse deres opgaver og problemstillinger. Hos lærerne vil der på skolerne blive gennemført nye samarbejdsformer. Lærerne vil – med støtte fra Ikiortit – samarbejde om at udvikle læringsforløb, give feedback undervejs og evaluere sammen. Derefter deles forløbet – gerne med skolen, helst med kommunen, men allerhelst med alle kolleger i hele landet.

På skoleledelsesniveau vil der blive igangsat forskellige former for netværk til sparring og kompetenceudvikling. Sidst, men ikke mindst, etableres der tætte samarbejder med de andre institutioner, som er med til at løfte folkeskolen. På læreruddannelsen får alle studerende og underviserne iPads. Hermed er der mulighed for at lære de kommende lærere om den nye didaktiske tilgang. På samme vis vil Uddannelsesstyrelsens og læreruddannelsens kursuer og udviklingsprojekter ligge i tråd med Kivitisa. Uddannelsesstyrelsen udgiver desuden digitale læremidler. Intentionen er klar: Kivitsisa – lad os løfte i folk!

Scroll to Top